Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873, ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů.

  •  revize a údržba hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

  •  periodická revize a údržba hadic

  •  tlaková zkouška hadic 1x za 5 let